Ochrana Vašeho soukromí při používání naší webové stránky je pro nás mimořádně důležitá. Proto Vás budeme v následujícím textu podrobně informovat o shromažďování osobních a anonymních dat.

Bezpečnost údajů

Na ochranu Vašich údajů jsme přijali technická a organizační opatření, zaměřená zejména proti ztrátě, manipulaci nebo neoprávněnému přístupu. Naše opatření přizpůsobujeme pravidelně aktuálnímu technickému vývoji.

Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou v souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v aktuálně platném znění (dále jen „zákon“) zpracovávány ( s výjimkami uvedenými v § 5 odst. 2 zákona) jen tehdy, jestliže nám je Vy sami – např. v rámci registrace na našem zákaznickém portálu, v případě dotazu, soutěže o ceny nebo objednávky Newsletteru – sdělíte a udělíte nám souhlas s jejich zpracováním za daným účelem a v rozsahu nezbytném a po dobu nezbytnou pro daný účel uvedený v souhlasu.

Váš souhlas můžete kdykoli odvolat bez dodržení nějaké lhůty nebo formy s účinnosti do budoucna prostřednictvím sdělení na emailovou, faxovou nebo poštovní adresu uvedenou v tiráži. Kromě toho je vymazání z databáze našeho Newsletteru rovněž možné za pomoci zvláštního odkazu umístěného na konci každého Newsletteru. Navíc lze k tomuto účelu použít kontaktní formulář z webové stránky.

Pokud jste při využití některé z nabízených služeb vyzváni k udání svých osobních údajů, je spojení Vašich osobních údajů s údaji z protokolování přístupu k údajům přes – tak jako tak anonymizovanou – IP adresu za účelem vytvoření osobního uživatelského profilu vyloučeno.

Protože může souhlas s použitím Vašich údajů na výše uvedené účely rovněž zahrnovat předání Vašich údajů Vámi zvoleným partnerům prodejní a servisní sítě Volkswagen  společnostem koncernu Volkswagen či poskytovateli finančních služeb (ŠkoFIN s.r.o.) popř. agenturám pro průzkum veřejného mínění pro průzkumy trhu a analýzy spokojenosti zákazníků, mohou být Vaše údaje poskytovány těmto institucím. Naše partnery jsme pečlivě vybrali a zavázali jsme je v souladu se zákonnými ustanovení k citlivému zacházení s údaji i k respektování našich vlastních standardů ochrany dat. Naši partneři nemají zejména dovoleno užívat údaje našich zákazníků pro vlastní účely nebo je dále předávat třetím osobám za účelem podnikání.

Vaše osobní údaje zpracováváme způsobem, který zahrnuje manuální i automatizované zpracování osobních údajů za využití odpovídajících technických a organizačních opatření k zajištění ochrany osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovávány především našimi vlastními zaměstnanci, přičemž platí, že do styku s osobními údaji mohou přijít pouze naši vybraní zaměstnanci. Tito zaměstnanci mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

Osobní údaje jsou v zásadě zpracovávány na území České republiky, mohou však být předávány do zahraničí v rámci Evropské unie zpracovatelům uvedeným níže.

Aktuální seznam zpracovatelů – osob, kterým mohou být osobní údaje předávány

K datu sestavení této Informace patří mezi členy koncernu Volkswagen AG, kterým mohou být Vaše osobní údaje předávány, následující společnosti:

 1. Porsche Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 5 - Jinonice, Radlická 740/113d, PSČ 15800, spisová značka: C 58399 vedená u Městského soudu v Praze;
 2. AUDI AG, se sídlem v Ingolstadtu, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Ingolstadtu pod číslem HRB 1;
 3. SEAT S.A., se sídlem v Martorellu, Barcelona, Španělsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 23662, oddíl 1, vložka B-56-855;
 4. VOLKSWAGEN AG, se sídlem ve Wolfsburgu, Německo, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Braunschweigu pod číslem HRB 100484;
 5. Škoda Auto a.s., se sídlem v Mladé Boleslavi, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka 332;
 6. ŠkoFIN s.r.o.,se sídlem Pekařská 635/6, Jinonice, 155 00 Praha 5, spisová značka: C 11881 vedená u Městského soudu v Praze;
 7. [...].

Aktuální seznam členů koncernu Volkswagen AG, jakož i autorizovaných prodejců a servisních partnerů, kterým mohou být Vaše osobní údaje předávány, je uveřejněn na internetových stránkách www.[...].

Ostatní zpracovatelé:

 1. S&K PUBLIC spol. s r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 33168,
 2. GfK Czech, s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 1326,
 3. TNS Aisa, s.r.o., se sídlem v Praze Libni, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 10764,
 4. Intuition Media s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 176790,
 5. Dimar CZ s.r.o., se sídlem v Praze, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 169776,
 6. TNS Opinion a Market Research SL, se sídlem v Barceloně, Španělsko, zapsaná v obchodním rejstříku v Barceloně, svazek 40350, oddíl 180, vložka B364946,
 7. IPSOS s.r.o., se sídlem v Černošicích, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 90694,
 8. monit s.r.o., se sídlem v Brně, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 49763.

Právo přístupu k osobním údajům a ochrana práv v souvislosti s osobními údaji

Požádáte-li nás o informaci týkající se zpracování jeho osobních údajů, bude Vám bez zbytečného odkladu poskytnuta informace o tom, jaké údaje o Vás zpracováváme. Za poskytnutí takové informace máme právo požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

Pokud zjistíte nebo se domníváte, že my či třetí osoba, která se podílí na zpracování údajů, provádíme zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého života anebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Vaše osobní údaje nepřesné, můžete od nás či třetí osoby, která se podílí na zpracování údajů, požadovat vysvětlení a/nebo požadovat, aby byl odstraněn vzniklý stav, zejména můžete požadovat provedení opravy nebo doplnění Vašich osobních údajů; v případě potřeby bude v návaznosti na Vaši žádost provedeno dočasné blokování nebo likvidace těchto údajů. Bude-li Vaše žádost oprávněnou, jsme povinni neprodleně odstranit závadný stav.

Shromažďování a zpracování anonymních údajů

Používání cookies

Cookie je malý textový soubor, který ukládá internetová nastavení. Téměř každá webová stránka používá tuto technologii, kterou stáhne Váš internetový prohlížeč při první návštěvě webové stránky. Jestliže totéž koncové zařízení příště otevře tuto webovou stránku, jsou cookie a v něm uložené informace buď zaslány zpět na tu webovou stránku, která je vygenerovala (cookies první strany), nebo na jinou webovou stránku, ke které patří (cookies třetí strany). Webová stránka tak zjistí, že jste ji s tímto prohlížečem již navštívili a v mnoha případech upraví zobrazený obsah.

Většina námi používaných cookies se po ukončení relace automaticky z Vašeho pevného disku vymaže (cookies relace). Kromě toho používáme také cookies, které po ukončení relace zůstávají u Vás na pevném disku. Slouží to zejména ke zlepšení zkušenosti uživatele při opětovné návštěvě webové stránky, kdy může být webová stránka následně přizpůsobena Vašim osobním potřebám, a tak optimalizována doba stahování. Tyto údaje nemohou být spojovány s jednotlivými uživateli, neboť jsou shromažďovány výhradně anonymizovaně.   

Při vyvolání naší webové stránky shromažďujeme prostřednictvím cookies následující údaje:

 • Anonymizovaná forma IP adresy žádajícího počítače
 • Datum hodina vyvolání
 • Název vyvolané stránky popř. souboru
 • ID relace
 • URL referrer (původní URL, ze kterého jste na naši webovou stránku přišli)
 • Množství přenesených dat
 • Informace o produktu a verzi použitého prohlížeče
 • Operační systém používaný uživatelem

Označení cookie: Webtrekk GmbH (www.webtrekk.com)
Úkol: Pomocí služeb firmy Webtrekk shromažďujeme statistické údaje o používání naší webové nabídky. Tyto údaje se používají k tomu, abychom mohli neustále zlepšovat, optimalizovat a tím činit zajímavější naši webovou stránku a naše nabídky. Údaje se shromažďují anonymně a dodávají parametry jako např. počet návštěvníků,  způsob klikání a průměrná délka aktivní návštěvy uživatele webové stránky na jedné stránce; cílem je dále zlepšovat hodnocení webové stránky. URL referrer rovněž umožňuje statisticky vyhodnocovat počet uživatelů, kteří se na naše webové stránky dostanou z webových stránek partnerů, což umožňuje sledovat, které z našich marketingových kampaní na naší webové stránce vzbudily zájem. 
Doba uložení: Po dobu relace nebo mnohé údaje až 10 let (veškeré údaje jsou anonymní popř. anonymizované)

Cookies třetí strany

Na tuto webovou stránku byly zařazeny i obsahy třetích stran. Tyto třetí strany poskytující služby mohou teoreticky nasazovat cookies, zatímco jste na webové stránce a tím např. získávat informaci o tom, že jste vyvolali jednu z našich webových stránek. Navštivte prosím webové stránky těchto třetích stran, abyste získali další informace o tom, jak využívají cookies.  

 • Označení cookie: Facebook Inc.(www.facebook.com/policy.php)
  Úkol: viz Sociální pluginy, Doba uložení: viz Sociální pluginy

Nastavení cookies

Při vaší návštěvě těchto webových stránek jsou aktuálně nastavené cookies. Pro deaktivaci cookies klikněte zde.

Rovněž Váš prohlížeč je možno přímo nastavit tak, že bude užívat cookies jen s Vaším souhlasem nebo že je bude zásadně odmítat. Upozorňujeme však na to, že bez cookies jsou některé oblasti webové stránky omezeny nebo dokonce nejsou vůbec použitelné.

Máte možnost používání „cookies“ řídit a případně je vyloučit tím, že budete svůj prohlížeč konfigurovat následovně:

Integrace sociálních pluginů

Facebook

Na našich webových stránkách se využívají sociální pluginy Facebooku. K tomu používáme „lajkovací tlačítko“. Zde se jedná o nabídku americké společnosti Facebook Inc. (1601S. California Ave., Palo Alto, CA 94304 USA). Když navštívíte jednu z našich webových stránek, která obsahuje takovýto plugin, neznamená to, že zde existuje nějaké spojení s touto společností. To nastane až po Vašem výslovném souhlasu, na který jste dotázán při kliknutí na odpovídající tlačítko.

Informace o účelu a rozsahu shromažďovaných údajů a dalším zpracování a užívání údajů prostřednictvím Facebooku i o Vašich s tím souvisejících právech a možnostech nastavení k ochraně Vašeho soukromí naleznete v pokynech o ochraně dat společnosti Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Pokud si nepřejete, aby Facebook přiřadil údaje shromážděné přes naši webovou stránku k Vašemu kontu na Facebooku, musíte se před návštěvou naší webové stránky z Facebooku odhlásit. Můžete také zcela zabránit stahování facebookových pluginů za pomoci addonů pro Váš prohlížeč, např. pomocí „Facebook blockeru“.

(http://webgraph.com/resources/facebookblocker/).

KARIREAL a.s.

Přihlášení k odběru newsletteru

S naším zpravodajem budete pravidelně dostávat informace o našem autosalónu a výběr exkluzivních nabídek!

Vložené údaje nejsou platné. Prosíme zadejte je znovu.

Zvolte prosím oslovení

Při přihlášení k Newsletteru bohužel došlo k chybě. Prosím zopakujte jej znovu později.

checkbox_default

Děkujeme Vám!

Tímto jste se přihlásil(a) k odběru Newsletteru.

Brzy od nás dostanete e-mail s potvrzovacím odkazem. Prosíme klikněte na tento odkaz, aby vaše přihlášení proběhlo úspěšně.